Opšti uslovi kupovine i reklamacije

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV.

Prilikom zaključenja porudžbine na sajtu biće Vam prikazana specifikacija poručenih proizvoda sa svim relevantnim podacima, kao i Opši uslovi kupovine i postupak rešavanja reklamacija, koje je kupac u obavezi da prihvati kako bi finalizovao porudžbinu. Ovim smo izvršili predugovorno obaveštavanje kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014). Kupac dobija e-mail potvrdu porudžbine koji sadrži podatke koje je kupac ostavio prilikom poručivanja kao i podatke o poručenim proizvodima.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice www.tv-shop.tv smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija koju možete preuzeti OVDE!

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. 

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povraćaj vrednosti proizvoda i isti će mu biti vraćen o njegovom trošku.

1. Povraćaj novca se kupcu vrši po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

2. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

3. Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama predvidjenim Zakonom.

4. Za sve dodatne informacije obratite nam se na office@tv-shop.tv

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su Pravilnikom o rešavanju reklamacija potrošača TV Shop Direct International d.o.o., koji je u skladu sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe i Zakonom o zaštiti potrošača.

Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

· da reklamaciju prijavi putem telefona 011/20 28 645, email-a office@tv-shop.tv ili da reklamirani proizvod  pošalje poštom (na adresu TV Shop Direct International, Cara Uroša 36-38,) ili u najbliži ovlašćeni servis, naznačen na garantnom listu, za proizvode koji podležu garanciji

· da reklamirani proizvod dostavi u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) sa pratećom dokumentacijom,

· da dostavi na uvid original računa o kupovini 

· da dostavi original garantnog lista za proizvode koji podležu garanciji

· da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. 

Prodavac je dužan da potrošaču izda pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. 

5. SAOBRAZNOST

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, portošača na jasan i razumljiv način u skladu sa zakonom obavesti o:

· postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru; 

· načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti;

· prilikom ponude i prodaje tehničke robe o doslednosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

TV Shop Direct International je u obavezi da da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju sa odlukom da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

U slučaju  povraćaja novca za reklamirani proizvod kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TV Shop Direct International d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartici, u svim ostalim slučajevima novac će biti vraćen na tekući račun kupca.
 

Kontakt podaci

TV Shop Direct International doo Beograd
Cara Uroša 36-38
11158 Beograd
Telefon: 011 20 28 645
E-mail: office@tv-shop.tv
PIB: 101822877
Matični broj: 06493394