TV Shop foto konkurs - Najlepša fotografija sa letovanja!

06.08.2018.

Postavite Vašu najlepšu fotografiju sa letovanja i možete osvojiti vredne nagrade! Dodajte hashtag #tvshop_foto.
 

TV Shop Foto Konkurs nalazi se na sledećem linku: https://1.shortstack.com/HpG7dr
 

Potrebno je da:

 1. Popunite formu i postavite Vašu sliku
 2. Zapratite naš profil na Instagramu i Facebook-u
 3. Napravite post na Instagramu i Facebook-u i dodate #tv_shop_foto


Foto konkurs - Najlepša fotografija sa letovanja
 

PRAVILA U TV SHOP FOTO KONKURSU


TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa letovanja počinje 06.8.2018. u 12:00 časova i završava se 09.9.2018. u 12:00 časova. Proglašenje pobednika biće 17.9.2018.
 

1. Opšti uslovi


Ovi uslovi utvrđuju pravila koja se odnose na korišćenje aplikacije za foto konkurs “TV Shop Foto konkurs najlepša fotografija sa odmora” od strane svih Facebook i Instagram korisnika. Korišćenjem ove aplikacije, korisnici dobrovoljno izjavljuju da se slažu sa utvrđenim pravilima i uslovima i da su saglasni sa korišćenjem ove aplikacije. Pravo na korišćenje ove aplikacije je lično pravo korisnika i isto se ne može preneti na druga fizička i pravna lica. Lična odgovornost korisnika je zaštita poverljivosti lozinki za ona mesta gde je predviđeno njihovo upisivanje. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo gubljenje podataka, s obzirom na činjenicu da ponekad dolazi do prekida usluga pri prenosu informacija na internetu. Korisnik se u potpunosti slaže i prihvata činjenicu da, bez obzira na razloge, pristup aplikaciji ponekad može da bude u prekidu, odnosno privremeno nedostupan ili pak isključen. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izmeni ili ukine bilo koji deo svog poslovanja, uključujući sadržaj, vreme dostupnosti kao i opremu koja je potrebna za pristup i korišćenje stranica.

Izmena uslova Organizator foto konkursa zadržava pravo da u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, izmeni ili u potpunosti ukine bilo koji od navedenih uslova korišćenja. Pa tako, stoga proizilazi dužnost svakog korisnika da često čita informacije sadržane u Uslovima korišćenja, kako bi bili pravovremeno informisani ako dođe do bilo kakvih izmena. Svaka izmena koja bi se napravila u Uslovima korišćenja, stupiće na snagu odmah čim se objavi na Facebook fan stranici TV Shopa i Instagram stranici TV Shopa i korisnik koji koristi aplikaciju “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora” u vreme promene Uslova korišćenja, podrazumeva se da prihvata novonastale Uslove korišćenja koji su stupili na snagu u tom trenutku. Oprema Sam korisnik u potpunosti je odgovoran za nabavku i održavanje svoje kompjuterske opreme, uključujući hardver i softver, kao i bilo koju drugu opremu koja je potrebna za pristup i korišćenje ove internet stranice. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme korisnika, koje bi nastalo kao posledica korišćenja ove aplikacije, niti pak za troškove povezane s time.

Ponašanje korisnika Korisnikom se smatra svako lice koje koristi ovu aplikaciju. Ovi Uslovi korišćenja propisuju pravila po kojima se odvija celokupna komunikacija i interakcija u aplikaciji. Sve aktivnosti, u vezi sa korišćenjem ove internet stranice, od strane korisnika moraju biti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i upravo zbog toga se traži da korisnici iste poštuju. Preko ove aplikacije, korisnici ne smeju objavljivati materijale koji na bilo koji način:

 1. Ugrožavaju ili na bilo koji način krše pravila ostalih korisnika
 2. Koji su nezakonski po svojoj prirodi
 3. Koji na bilo koji način narušavaju ili ugrožavaju privatnost
 4. Koji su vulgarni ili pak na bilo koji način uvredljivi u komunikaciji
 5. Koji podstiču na protivpravne aktivnosti
 6. Koji na bilo koji način nisu u skladu sa Politikom kreativne prihvatljivosti za reklamiranje.

Svako ponašanje korisnika, koje na bilo koji način ograničava ili pak onemogućuje pravo korišćenja ove aplikacije od strane drugog korisnika, strogo je zabranjeno. Nije dozvoljeno korišćenje ove aplikacije za oglašavanje kakve bilo verske i političke propagande, kao i pozivanje drugih korisnika da postanu članovi bilo koje druge usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju Organizatoru.
 

Intelektualno vlasništvo


Svi materijali koji su deo ove aplikacije su ekskluzivno pravo iste, ili mogu da se koriste jedino uz odobrenje nosioca autorskih prava i nosilaca prava na trgovačke marke i/ili industrijske dizajne. Zabranjena je bilo kakva distribucija, prenos, kopiranje, objavljivanje ili pak na bilo koji način korišćenje materijala ove aplikacije bez prethodno izrečene saglasnosti o tome od strane Organizatora. Svako kršenje ovih uslova, čime može da se dogodi povreda autorskih prava, prava na trgovačku marku ili prava na bilo kakav oblik intelektualnog vlasništva može da podstakne iniciranje građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili krivično gonjenje protiv učinioca. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje materijala zaštićenih autorskim pravom od strane korisnika, ali isključivo za sopstvenu upotrebu. Korisnik aplikacije ne sme i nema pravo da postavlja ili objavljuje bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pravu na trgovačku marku ili pak drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez prethodno izrečenog odobrenja od nosioca tih prava. Korisnik je u potpunosti odgovoran za štetu koja može nastati povredom autorskih prava, prava na trgovačku marku ili pak drugih prava intelektualnog vlaništva, kao i za bilo kakve probleme nastale kao posledica objavljivanja takvog materijala.
 

Ograničenje odgovornosti


Korisnik je svestan i saglasan da je korišćenje ove aplikacije isključivo na njegovu odgovornost. Organizator ni u jednom slučaju ne garantuje za posledice koje mogu nastati korišćenjem ove aplikacije, kao ni za sigurnost, tačnost ili pak sadržaj bilo koje informacije ili usluge date preko ove aplikacije. Organizator ovog foto konkursa ne podleže odgovornosti za bilo kakvu štetu ili povredu nastalu pri grešci, prekidu, kvaru, kašnjenju prenosa, kompjuterskom virusu, prekidu komunikacione linije, neovlašćenom pristupu, krađi, zloupotrebi zapisa ili neadekvatnog ponašanja. Korisnik saglasno potvrđuje da administratori ove aplikacije nisu odgovorni za uvredljivo, neadekvatno ili protivzakonsko ponašanje drugih korisnika ili trećih lica i da rizik od štete koja bi mogla nastati kao posledica gore navedenog u potpunosti preuzima korisnik. Po ni jednom osnovu administrator ove aplikacije kao i bilo koje drugo fizičko ili pravno lice koje je bilo uključeno u stvaranju, proizvodnji ili distribuciji ove aplikacije, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove aplikacije.

Administratori ove aplikacije neće biti odgovorni za bilo kakvu grešku, netačnost ili za bilo koje druge nedostatke, neadekvatnosti ili neizvornosti informacija koje se nalaze na ovoj aplikaciji, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid prenosa informacija korisniku (na primer: e-pošta obaveštenja koja nisu stigla do korisnika), za kakvo bilo potraživanje ili gubitak koji su nastali usled toga. Administratori aplikacije ne preuzimaju odgovornost za bilo kakav sadržaj koji korisnik može da postavi na ovoj aplikaciji. Svaki sadržaj koji je postavljen, a može da bude, ili se može smatrati neadekvatnim može u svakom trenutku da bude uklonjen od strane administratora aplikacije. Administratori aplikacije imaju puno prvo da vrše nadzor sadržaja ove aplikacije, s ciljem da se obezbedi usklađenost i poštovanje ovih Uslova korišćenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane administratora Aplikacije, kao i usklađenost sa pozitivnom zakonskom regulativom. Administratori aplikacije zadržavaju pravo uklanjanja bilo kog materijala, za koji po sopstvenoj Politici kreativne prihvatljivosti za reklamiranje, smatraju da nije u skladu sa ovde postavljenim pravilima, ili za koji smatraju da je diskutabilan na drugi način.
 

2. Ostale odredbe


Naslovi Poglavlja koji su deo ovih Uslova korišćenja služe samo za lakšu orijentaciju i ne utiču na tumačenje sadržaja koji se u njima nalazi. U slučaju da nadležni sud oceni da je bilo koja odredba ovih Uslova ništava, takva ništavost neće uticati na validnost i važnost bilo koje druge odredbe iz ovih Uslova, a preostali delovi ovih Uslova ostaće na snazi. Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uslova, to se neće smatrati za otkazivanje ili gubljenje tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava. Za sve sporove koji mogu nastati kao posledica korišćenja ove apelacije (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije predviđeno) nadležan je Osnovni sud u Beogradu i isti će se rešavati u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 

3. Foto konkurs “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora

 

1. Organizator


Organizator foto konkursa – “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora” je kompanija TDI d.o.o.. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, ukine ili izmeni bilo koji od navedenih Uslova korišćenja. Zato, korisnici su dužni da s vremena na vreme pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja, da bi bili informisani o takvim izmenama. Kakva bilo izmena uslova korišćenja stupiće na snagu odmah posle objavljivanja na Facebook fan-TV Shop sa adresom https://www.facebook.com/tvshop.rs i na Instagram stranici TV Shop sa adresom: https://www.instagram.com/tv_shop.tv
 

2.Trajanje


Foto konkurs “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora” počeće 06.8.2018. godine u 12:00 časova i završiće 09.9.2018. godine, u 12:00 časova na Facebook fan-stranici TV Shop sa adresom https://www.facebook.com/tvshop.rs i na Instagram stranici TV Shop sa adresom: https://www.instagram.com/tv_shop.tv/
 

3. Učešće


Pravo učešća na foto konkursu “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora” imaju svi stariji od 16 godina:

 1. Koji su registrovani na socijalnoj mrežama:
  1. Facebook (na web stranici http://www.facebook.com)
  2. Instagram (na web stranici https://www.instagram.com)
 2. Koji su fanovi Facebook stranice TV Shop, Facebook fan-stranica sa adresom https://www.facebook.com/tvshop.rs i pratioci Instagram stranice TV Shop, Instagram stranica sa adresom https://www.instagram.com/tv_shop.tv/
 3. Su pročitali a time se i složili sa pravilima učešća.
 4. Na foto konkursu “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora” mogu da učestvuju sva fizička lica koja ispunjavaju gore navedene uslove, osim zaposlenih u kompaniji TDI d.o.o. Svaki Facebook korisnik koji odluči da postane deo aplikacije “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora” potrebno je da unese/kreira sliku sa ponuđenim elementima.


VAŽNO:
Sva fizička lica koja žele da učestvuju na foto konkursu “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora”, moraju biti fanovi TV Shop Facebook fan-stranice sa adresom https://www.facebook.com/tvshop.rs ili pratioci Instagram profila https://www.instagram.com/tv_shop.tv/. Ako niste Facebook fan, potrebno je da kliknete na “Like“ da biste mogli da učestvujete na foto konkursu. Takođe, ako niste pratilac TV Shop instagram profila, potrebno je da kliknete “Follow”. Organizator foto konkursa “https://www.facebook.com/tvshop.rs“ i https://www.instagram.com/tv_shop.tv/ zadržava sva prava na diskvalifikaciju sa foto konkursa svih onih učesnika koji ne ispunjavaju uslove i pravila učešća.
 

4. Glasanje

 

 1. Nagradna igra se odvija u dva kruga.
 2. Prvi krug foto konkursa se održava od 06.8.2018. u 12h do 09.9.2018. u 12h. u toku koga se postavljaju fotografije za foto konkurs i glasa se za iste, glasanje je moguće jednom u 24h sa jednog Facebook i Instagram profila.
 3. Drugi krug, u njega ulaze prvih 15 fotografija sa najviše glasova i stučni žiri odlučuje o konačnom rasporedu prvih 15 fotografija sa najviše glasova, bez obzira na to koliki broj glasova one imaju. Konačna rang lista biće objavljena 17.9.2018. u 12h.
 4. U slučaju da organizator primeti pokušaj za nelegalno dobijanje glasova (lažni Facebook I Instagram profili, razni nelegalni programi i softveri) ima potpuno pravo da u istom trenutku tom učesniku zabrani da ponovo učestvuje na foto konkursu “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora”.
 5. Ako želite da povećate šanse za glavni poklon, možete pozvati vaše prijatelje da glasaju za vašu fotografiju:
  1. Preko deljenja aplikacije sa vašom fotografijom na zidu/wall Vašeg Facebook profila
  2. Preko deljenja direktnog linka za vašu fotografiju na zidu/wall Vašeg Facebook profila
  3. Slanjem linka aplikacije sa vašom fotografijom Vašim Facebook prijateljima.

5. Specifikacija poklona


Ažuran spisak nagrada možete pogledati na sledećem linku: Nagrade

Lista pobednika “TV Shop Foto Konkurs Najlepša fotografija sa odmora” biće objavljena na Facebook fan-stranici TV Shopa na dan 17.9.2018. godine u 12h. Lista pobednika biće objavljena sa imenima, prezimenima i brojem osvojenih poena za vreme trajanja foto konkursa, navedenih u opadajućem redosledu ukupno osvojenog broja glasova. Svaki dobitnik treba da dostavi svoje kontakt informacije u roku od 5 (pet) dana od trenutka objavljivanja rezultata. Svi pobednici biće obavešteni o poklonu preko e-pošte ili putem telefonskog poziva. Poklon ne može da bude zamenjen za novčana sredstva. Od trenutka podizanja poklona od strane prvoplasiranog u igri, ili pak od strane lica koje je ovlašćeno da podigne poklon, završavaju se sve obaveze, odnosno ingerencije od strane organizatora foto konkursa – kompanije “TDI d.o.o.“. Pobednika određuje stručni žiri firme TV Shop. 

 

Poklon neće biti dodeljen pravom prvoplasiranom ako:

 1. On/ona nije u mogućnosti da iskoristi i/ili podigne poklon u predviđenom roku (u slučaju bolesti, više sile ili nekih drugih nepredviđenih situacija)
 2. On/ona ne dostavi validan dokument o ličnoj identifikaciji (ličnu kartu i/ili pasoš) pri dostavi/podizanju poklona. Ako poklon ne može da bude dodeljen pravom prvoplasiranom, tada će poklon biti dodeljen narednom učesniku sa rang liste sa najvećim brojem osvojenih glasova Facebook korisnika. Ako primalac poklona ne odgovori u roku od 15 dana od prijema obaveštenja, on/ona gubi pravo na poklon. U tom slučaju poklon neće biti dodeljen.

 

6. Odgovori na pitanja


Sva pitanja povezana sa foto konkursm – Lista pobednika će biti objavljena sa imenima, prezimenima i brojem osvojenih poena za vreme trajanja foto konkursa, navedenim u opadajućem redosledu ukupnog broja osvojenih glasova. Svaki dobitnik treba da dostavi svoje kontakt informacije u roku od 5 (pet) dana od trenutka objavljivanja rezultata. Možete ih postaviti na našem zidu na Facebooku ili Instagramu ili ih dostaviti na navedenu adresu za kontakt: office@tv-shop.tv
 

7. Diskvalifikacija


Organizator ima ovlašćenja da diskvalifikuje svakog učesnika, za kojeg posumnja da nije učestvovao u skladu sa navedenim pravilima. Organizator takođe ima pravo da diskvalifikuje svakog učesnika, bez prethodnog upozorenja, ukoliko primeti bilo kakvu nepravilnost u njegovom načinu učestvovanja u foto konkursu. Odluke organizatora u pogledu mogućih diskvalifikacija su konačne.

Molimo roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju sa Zakonom o javnom informisanju. www.parlament.gov.rs